พ.อ.สมพงค์  ประชุมชน

ผู้อำนวยการกองวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง ดร. จินตนา แสนวงค์

รองผู้อำนวยการกองวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

21 ธ.ค.2565 เวลา 0900 พ.อ.หญิง กฤตยาภรณ์ เจริญผล อจ.สกศ.รร.จปร. ได้ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่าง ทบ. กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โดยผู้แทน ฝ่าย ทบ. คือ พล.ท.อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ (เสธ.ทบ.) ผู้แทน สทอภ. คือ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผอ.สทอภ. ใน MOU รายละเอียดประกอบด้วยความร่วมมือด้านแผนงาน โดยหลักๆจะเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมด้านการใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ด้านการข่าว ของ ขว.ทบ. โดยที่ผ่านมา รร.จปร. มีแผนงานร่วมกับ สทอภ. ตั้งแต่ปี 2561- 2565 ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมมือด้านการเชิญอาจารย์พิเศษจาก สทอภ. มาสอนและเป็นที่ปรึกษาร่วมโครงงานวิจัยอาจารย์หรือโครงงานวิจัยนนร. ในปี 2565 รร.จปร. มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง2แผน คือ 1.โครงงานวิจัย นนร. ปี 2564 เรื่อง การศึกษาธรณีสัณฐานพื้นที่ รร.จปร. และพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษาเขาชะโงก ได้ เชิญวิทยากรจาก สทอภ. จำนวน 2 ท่านเป็นที่ปรึกษาโครงงานร่วม กับ พ.อ.หญิง กฤตยาภรณ์ เจริญผล ซึ่งโครงงานวิจัยดังกล่าวได้รับพระราชทานรางวัลโครงงานวิจัย นนร. ดีเด่น สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. การเชิญ อจ.พิเศษ จาก สทอภ. มาสอน นนร. ในวิชา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ES3301E) ให้แก่ นนร. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English program )ในหัวข้อ เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและการประยุกต์ใช้ และในปี 2566 รร.จปร. มีแผนงาน ตามความร่วมมือฯ 1 แผน คือ การเชิญ อจ.พิเศษ จาก สทอภ. มาทำการสอน นนร. ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวิชา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ES3301 และ ES3301E) ให้แก่ นนร. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย และ English program ) จำนวน 75 นาย (ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งของพันธุ์ไม้ในสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ฯ )

1 2 3 10

ปฏิทินกิจกรรม

Events in มกราคม 2023

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
26 ธันวาคม 2022 27 ธันวาคม 2022 28 ธันวาคม 2022 29 ธันวาคม 2022 30 ธันวาคม 2022 31 ธันวาคม 2022 1 มกราคม 2023
2 มกราคม 2023 3 มกราคม 2023 4 มกราคม 2023 5 มกราคม 2023 6 มกราคม 2023 7 มกราคม 2023 8 มกราคม 2023
9 มกราคม 2023 10 มกราคม 2023 11 มกราคม 2023 12 มกราคม 2023 13 มกราคม 2023 14 มกราคม 2023 15 มกราคม 2023
16 มกราคม 2023 17 มกราคม 2023 18 มกราคม 2023 19 มกราคม 2023 20 มกราคม 2023 21 มกราคม 2023 22 มกราคม 2023
23 มกราคม 2023 24 มกราคม 2023 25 มกราคม 2023 26 มกราคม 2023 27 มกราคม 2023 28 มกราคม 2023 29 มกราคม 2023
30 มกราคม 2023 31 มกราคม 2023 1 กุมภาพันธ์ 2023 2 กุมภาพันธ์ 2023 3 กุมภาพันธ์ 2023 4 กุมภาพันธ์ 2023 5 กุมภาพันธ์ 2023

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง