อาจารย์

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง สมพร คำเครื่อง

พ.อ.หญิง สมพร คำเครื่อง

ตำแหน่ง : รศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล             

             วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาที่รับผิดชอบ: ชีววิทยาทั่วไป

พ.อ.หญิง ภมร จินดามณี

พ.อ.หญิง ภมร จินดามณี

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

             วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาที่รับผิดชอบ: ระเบียบวิธีวิจัย

                         อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

พ.อ.หญิง ดร. จินตนา แสนวงค์

พ.อ.หญิง ดร. จินตนา แสนวงค์

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก             

             ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาที่รับผิดชอบ: สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

 

พ.อ.หญิง เยาวภา ทองอร่าม

พ.อ.หญิง เยาวภา ทองอร่าม

ตำแหน่ง : รศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วท.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา           

           วท.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่รับผิดชอบ: ปฏิบัติการชีววิทยา

พ.อ.หญิง วาสนา รุจิเสนีย์

พ.อ.หญิง วาสนา รุจิเสนีย์

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วท.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต 

           วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่รับผิดชอบ: การจัดการคุณภาพน้ำ

พ.อ.หญิง ดร. กฤตยาภรณ์ เจริญผล

พ.อ.หญิง ดร. กฤตยาภรณ์ เจริญผล

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วท.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร              

            วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่รับผิดชอบ: วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                         ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น
พ.อ.ชินภัทร เชี่ยวชิตบุญ

พ.อ.ชินภัทร เชี่ยวชิตบุญ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก

วิชาที่รับผิดชอบ: เทคโนโลยีพลังงาน

 

พ.อ. พงศกร แก้วกรเมือง

พ.อ. พงศกร แก้วกรเมือง

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: B.S.The Citadel, Military College of South Carolina 

            M.S. University of Colorado

วิชาที่รับผิดชอบ: เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

พ.ท.สามารถ พรเจริญ

พ.ท.สามารถ พรเจริญ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วท.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       

             วท.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิชาที่รับผิดชอบ: การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย

พ.ท. ดร. กิตติภพ พรหมดี

พ.ท. ดร. กิตติภพ พรหมดี

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วท.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น               

            วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            Ph.D. (Environmental Science), Chulalongkorn University

วิชาที่รับผิดชอบ: ทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์

                         ธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ

เทคโนโลยีพื้นฐาน 1

พ.ต.หญิง อรรัมภา เศรษฐนันท์

พ.ต.หญิง อรรัมภา เศรษฐนันท์

ตำแหน่ง: อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วท.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             

             วท.ม. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิชาที่รับผิดชอบ: การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                         ศาสตร์เพื่อความยั่งยืนของสังคมโลก
ร.อ.สุทธบถ ซื่อมาก

ร.อ.สุทธบถ ซื่อมาก

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: บธ.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วท.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

วิชาที่รับผิดชอบ: การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

สัมมนา

 

ร.อ.ปัญญวุฒิ จันทร์ถนอมสุข

ร.อ.ปัญญวุฒิ จันทร์ถนอมสุข

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ปร.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาที่รับผิดชอบ: ชีววิทยา และ ปัฏิบัติการชีววยา

 

ร.ต.เอกเทพ เอกกมลกุล

ร.ต.เอกเทพ เอกกมลกุล

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

- B.S. Environmental Science
(SIIT Sirindhorn International Institute of Technology)

-M.S. Environmental Engineering
(NJIT New Jersey Institute of Technology)

วิชาที่รับผิดชอบ:

 

ร.ต.หญิง วดี พราหมณ์กระโทก

ร.ต.หญิง วดี พราหมณ์กระโทก

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วท.ด. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วิชาที่รับผิดชอบ: TS4701,TS3801E,TS2001E,ES5905