อาจารย์

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง สมพร คำเครื่อง

พ.อ.หญิง สมพร คำเครื่อง

ตำแหน่ง : รศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: 

วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล             

วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาที่รับผิดชอบ: -

พ.อ.หญิง ดร. จินตนา แสนวงค์

พ.อ.หญิง ดร. จินตนา แสนวงค์

ตำแหน่ง : รศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: 

พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก             

ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาที่รับผิดชอบ: สัมมนา, โครงงาน

 

 

พ.อ.หญิง เยาวภา ทองอร่าม

พ.อ.หญิง เยาวภา ทองอร่าม

ตำแหน่ง : รศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

วท.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา           

วท.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่รับผิดชอบ: ปฏิบัติการชีววิทยา, การผลิตเห็ด

พ.อ.หญิง วาสนา รุจิเสนีย์

พ.อ.หญิง วาสนา รุจิเสนีย์

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: 

วท.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต 

วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่รับผิดชอบ: การจัดการคุณภาพน้ำ, Water Quality Management

พ.อ.หญิง ดร. กฤตยาภรณ์ เจริญผล

พ.อ.หญิง ดร. กฤตยาภรณ์ เจริญผล

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: 

วท.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร              

วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่รับผิดชอบ: วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น, Intro to GIS
พ.อ. ชินภัทร เชี่ยวชิตบุญ

พ.อ. ชินภัทร เชี่ยวชิตบุญ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก

วิชาที่รับผิดชอบ: เทคโนโลยีพลังงาน

 

พ.อ. พงศกร แก้วกรเมือง

พ.อ. พงศกร แก้วกรเมือง

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: 

B.S.The Citadel, Military College of South Carolina 

M.S. University of Colorado

วิชาที่รับผิดชอบ: Environmental Science, Senior Project

พ.อ. ดร. กิตติภพ พรหมดี

พ.อ. ดร. กิตติภพ พรหมดี

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

วท.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น               

วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ph.D. (Environmental Science), Chulalongkorn University

วิชาที่รับผิดชอบ: ทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์, ธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ, เทคโนโลยีพื้นฐาน 1

พ.ท. ดร.หญิง พรรณพงา จุฬานนท์

พ.ท.ดร. หญิง พรรณพงา  จุฬานนท์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :

อบ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MA. Universihy of Cambera

Ph.D  The Ausfralian Nahnal University

พ.ท. สามารถ พรเจริญ

พ.ท. สามารถ พรเจริญ

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: 

วท.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       

วท.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิชาที่รับผิดชอบ: การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย, เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

พ.ต.หญิง อรรัมภา เศรษฐนันท์

พ.ต.หญิง อรรัมภา เศรษฐนันท์

ตำแหน่ง: อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

วท.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             

วท.ม. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิชาที่รับผิดชอบ: การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์เพื่อความยั่งยืนของสังคมโลก

พ.ต.ดร. ปัญญวุฒิ จันทร์ถนอมสุข

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ปร.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาที่รับผิดชอบ: ชีววิทยา, ปฏิบัติการชีววิทยา, Technology for everyday life

พ.ต. สุทธบถ ซื่อมาก

พ.ต. สุทธบถ ซื่อมาก

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

บธ.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วท.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

วิชาที่รับผิดชอบ: การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน, Geology and Atmospheric Science

 

ร.ท. เอกเทพ เอกกมลกุล

ร.ท. เอกเทพ เอกกมลกุล

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

- B.S. SIIT Sirindhorn International Institute of Technology

-M.S. NJIT New Jersey Institute of Technology

วิชาที่รับผิดชอบ:   Energy Technology  

 

ร.ท. หญิง ดร. วดี พราหมณ์กระโทก

ร.ท.หญิง ดร. วดี พราหมณ์กระโทก

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

วท.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาที่รับผิดชอบ: Research Methodology, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการฝึกทางทหาร