ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

พ.อ.สราวุฒิ จันทรวัฒน์

ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

ตท.๒๔ จปร.๓๕ รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๗๕

Director of the Department of Environmental Science, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001