แนะนำกองวิชา

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกมีหน้าที่ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กองทัพบก โดยผู้สำเร็จการศึกษาต้องเป็นแบบฉบับที่ดีของนายทหารสัญญาบัตร กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะผู้นำที่ดีมีวินัย อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน นอกจากนี้ ยังมีความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นผู้มีความคิดก้าวไกลทันต่อกระแสโลก

ปณิธานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีคุณลักษณะและขีดความสามารถได้มาตรฐานผู้นำทางทหารที่กองทัพบกต้องการเพื่อรับใช้ประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก ให้ความรู้ความสามารถของการเป็นผู้นำที่มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ราชบัลลังก์ สามารถนำทหารปฏิบัติการรบได้ในระดับหมวด มีความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี มีคุณธรรม จริยธรรม

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วิสัยทัศน์ /ปรัชญา /ภารกิจ

วิสัยทัศน์
"ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดให้มีการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิชาการทหารขึ้น เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 และได้มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา

ปรัชญา
ปรัชญาของกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยึดถือปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย เมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ.2452
ดังนี้
....การทหารนั้น ที่จะสำเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้ชัยชำนะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาศรัยนายทหารที่มีความรู้และมีสติปัญญา สามารถที่จะไปสู่ชัยชำนะได้แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ
....ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือพวกเจ้านี่เอง เพราะฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงอุตสาหะพยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะทำหน้าที่ซึ่งสำคัญที่สุด ซึ่งถ้าพูดในทางทำการให้แก่เจ้าแผ่นดินก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอื่นคือน่าที่ป้องกันความอิสรภาพของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา....

ภารกิจ
ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย
วัตถุประสงค์ของกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพบกที่พร้อมด้วยคุณลักษณะดังนี้
1.มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สามารถดำเนินการสอน การฝึกอบรม วิจัยและเผยแพร่งานด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
3.เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันปัญหามลภาวะ แก้ไขฟื้นฟูและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแนวทางที่ยั่งยืน
4.มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
5.มีอุดมการณ์ของการเป็นนักรบ นักพัฒนา อุทิศตนเพื่อกองทัพและประเทศชาติ