ติดต่อเรา

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

       กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

มีหน้าที่ : การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งให้นักเรียนนายร้อยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพและประเทศชาติต่อไป

ที่ตั้งหน่วย :

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

ตั้งอยู่ ณ อาคารกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.
เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001

โทรศัพท์: 0 3739 3010 ต่อ 62355-6 โทรสาร: 0 3739 3496