ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

พ.อ. สมพงค์ ประชุมชน

ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

ตท.29 จปร.40 รร.สธ.ทบ.ชุดที่ 92

Director of the Department of Environmental Science, Academic Division,

Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง ภมร  จินดามณี

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล

Deputy Director of the Department of Environmental Science, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001