ห้องปฏิบัติการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
ร.อ.หญิง ปาริฉัตต์ สุขศรี

ร.อ.หญิง ปาริฉัตต์ สุขศรี

ตำแหน่ง : ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: วท.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

จ.ส.อ.หญิงพัชราวรรณ มุริจันทร์

จ.ส.อ.หญิงพัชราวรรณ มุริจันทร์

ตำแหน่ง : นายสิบเครื่องมือ สกศ.รร.จปร.