ธุรการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.ท.หญิง กัลย์ทิพา พงษ์วสุปฐพี

พ.ท.หญิง กัลย์ทิพา พงษ์วสุปฐพี

ตำแหน่ง : หน.สกศ.รร.จปร.

จ.ส.อ.บุญรวม พรรแก้ว

จ.ส.อ.บุญรวม พรรแก้ว

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

จ.ส.อ.พูนศักดิ์ บัวขจร

จ.ส.อ.พูนศักดิ์ บัวขจร

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

 

 

จ.ส.อ.ศิววงศ์ แก้วเงิน

จ.ส.อ.ศิววงศ์ แก้วเงิน

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร. 

 

 

ส.ท.นิรวิทธิ์ นามวงษ์

ส.ท.นิรวิทธิ์ นานวงษ์

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

นายชาญยุทธ อ่อนลาด

นายชาญยุทธ อ่อนลาด

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาสถานที่

นาย นิพนธ์ วงษ์โสม

นาย นิพนธ์ วงษ์โสม

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาสถานที่