รองผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง ดร. จินตนา แสนวงค์

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

Deputy Director of the Department of Environmental Science, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001