9 มี.ค. 66 เยี่ยมชมภาควิชชีววิทยา ม.มหิดล เพื่อศึกษาดูงานและพัฒนาหลักสูตร