9 พ.ย. 65 กำลังพล และ นนร. กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์