8 พ.ย. 65 กำลังพล และ นนร. กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบ (ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ) เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์