22 มี.ค.66 พล.ท. ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน มอบเงิน 20,000 บาท ให้ กวล.ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานราชการ