31 ต.ค. 66 นนร. ชั้นปีที่ 2-3 ทัศนศึกษาดูงาน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทบัวบก, ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, ทหารพันธุ์ดี ศกร.มทบ. 24 จว.อ.ด.