3 พ.ย. 66 นนร. ชั้นปีที่ 2-3 ทัศนศึกษาดูงาน CPF โคราช จว.น.ม.