24 ม.ค. 67 คัดแยกขยะ กวล.สกศ.รร.จปร. ประจำเดือนมกราคม 67