21 มี.ค. 67 พ.อ. สมพงค์ ประชุมชน ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล กวล.ฯ ดำเนินการคัดแยกขยะ ตามโครงการจิตสำนึกกำลังพล สกศ.รร.จปร. คัดแยกขยะครัวเรือนเพื่อความยั่งยืน ประจำเดือน มีนาคม 2567