19 ธ.ค. 65 ผอ.สกศ และ ผอ.กวล เลี้ยงอาหารกลางวันกำลังพล กวล.