18 ม.ค. 65 ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อัคคีภัย