16 มิ.ย. 66 เวลา 0800-1200 วิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ES3301) และวิชา Introduction to Geographic Information System (ES3301E) ได้นำ นนร.ชั้นปีที่ 3 ตอน วท.1 และ วท.2 สำรวจพันธุ์ไม้ ในโครงการพระราชดำริ สวนพฤษพรรณเทพรัตน์ รร.จปร. และสวนไม้ผลภาคใต้ โดยมีอาจารย์ทัศนารถ กระจ่างวุฒิ ตำแหน่ง ช่างสวนส่วนพระองค์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมี พ.อ.หญิง กฤตยาภรณ์ เจริญผล เป็นหัวหน้าวิชา โดยเวลา 0900-1100 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ตรวจเยี่ยมและร่วมฟังการบรรยายด้วย

อาจารย์ทัศนารถ กระจ่างวุฒิ ตำแหน่ง ช่างสวนส่วนพระองค์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อาจารย์ทัศนารถ กระจ่างวุฒิ  ตำแหน่ง ช่างสวนส่วนพระองค์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย