14-15 มิ.ย.66 พ.ต.ปัญญวุฒิ จันทร์ถนอมสุข อจ.สกศ.รร.จปร. ได้บริการทางวิชาการ ให้แก่ นสน. หลักสูตรนายสิบสูทกรรม ณ รร.พธ.พธ.ทบ. โดยทำการสอนในวิชา การแปรรูปและถนอมอาหาร, สุขาภิบาลอาหาร, และการส่งกำลัง สป.ในสนาม

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ