10 พ.ย. 65 กำลังพล และ นนร. กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ หุบป่าตาด จ.อุทัยธานี