21 ธ.ค.2565 เวลา 0900 พ.อ.หญิง กฤตยาภรณ์ เจริญผล อจ.สกศ.รร.จปร. ได้ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่าง ทบ. กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โดยผู้แทน ฝ่าย ทบ. คือ พล.ท.อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ (เสธ.ทบ.) ผู้แทน สทอภ. คือ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผอ.สทอภ. ใน MOU รายละเอียดประกอบด้วยความร่วมมือด้านแผนงาน โดยหลักๆจะเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมด้านการใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ด้านการข่าว ของ ขว.ทบ. โดยที่ผ่านมา รร.จปร. มีแผนงานร่วมกับ สทอภ. ตั้งแต่ปี 2561- 2565 ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมมือด้านการเชิญอาจารย์พิเศษจาก สทอภ. มาสอนและเป็นที่ปรึกษาร่วมโครงงานวิจัยอาจารย์หรือโครงงานวิจัยนนร. ในปี 2565 รร.จปร. มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง2แผน คือ 1.โครงงานวิจัย นนร. ปี 2564 เรื่อง การศึกษาธรณีสัณฐานพื้นที่ รร.จปร. และพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษาเขาชะโงก ได้ เชิญวิทยากรจาก สทอภ. จำนวน 2 ท่านเป็นที่ปรึกษาโครงงานร่วม กับ พ.อ.หญิง กฤตยาภรณ์ เจริญผล ซึ่งโครงงานวิจัยดังกล่าวได้รับพระราชทานรางวัลโครงงานวิจัย นนร. ดีเด่น สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. การเชิญ อจ.พิเศษ จาก สทอภ. มาสอน นนร. ในวิชา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ES3301E) ให้แก่ นนร. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English program )ในหัวข้อ เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและการประยุกต์ใช้ และในปี 2566 รร.จปร. มีแผนงาน ตามความร่วมมือฯ 1 แผน คือ การเชิญ อจ.พิเศษ จาก สทอภ. มาทำการสอน นนร. ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวิชา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ES3301 และ ES3301E) ให้แก่ นนร. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย และ English program ) จำนวน 75 นาย (ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งของพันธุ์ไม้ในสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ฯ )