เมื่อวันที่ 24-25/11/63 กองวิชาฯ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานโครงงานของ นนร. จำนวน 2 โครงงาน เนื่องในวันวิชาการประจำปี

โดยมี พ.อ.หญิง รศ. สมพร คำเครื่อง และ พ.อ.หญิง ผศ. เยาวภาทองอร่่าม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นนร. ดำเนินกิจกรรม ณ โรงเลี้ยง นนร.