7 มี.ค. 67 เวลา 1000 พ.อ. สมพงค์ ประชุมชน ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร. ร่วมกับกำลังพล ดำเนินการซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ กวล.สกศ.รร.จปร.