สอบปกป้องโครงร่างโครงงานวิจัย นนร.ชั้นปีที่ 4

วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น.

จำนวน 4 โครงงาน