ปฐมนิเทศ นนร.ตท.60 จปร.71 วท. ชั้นปีที่ 2 15/04/63

ปฐมนิเทศ นนร.ตท.60 จปร.71 วท. ชั้นปีที่ 2 15/04/63