การศึกษานอกห้องเรียน

รายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to geographic information system) ES3310E/ES3301 ในหัวข้อการฝึกการใช้เครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) โดยทำการศึกษาในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สวนพฤษพรรณเทพรัตน์ รร.จปร. นนร.ได้ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ GPS ในสภาพภูมิประเทศจริง เป็นการศึกษาระบบสำรวจพื้นที่ (Survey) นำไปสู่การใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำแผนที่ (Mapping) ซึ่งสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตามตรวจสอบ และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประโยชน์ในทางทหาร ในการศึกษารายละเอียดของพื้นที่ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลเชิงกลยุทธิ์ด้านการทหาร

รายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to geographic information system) ES3310E/ES3301 ในหัวข้อการฝึกการใช้เครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) โดยทำการศึกษาในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สวนพฤษพรรณเทพรัตน์ รร.จปร.  นนร.ได้ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ GPS ในสภาพภูมิประเทศจริง   เป็นการศึกษาระบบสำรวจพื้นที่ (Survey) นำไปสู่การใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำแผนที่ (Mapping) ซึ่งสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตามตรวจสอบ และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งประโยชน์ในทางทหาร ในการศึกษารายละเอียดของพื้นที่ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลเชิงกลยุทธิ์ด้านการทหาร

วิชา เทคโนโลยีพื้นฐาน TS3101 และ TS3101E ทำการสอนให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 3 โดย นำ นนร. ศึกษากระบวนการการบำบัดน้ำเสีย โดยได้ดูงานระบบการบำบัดน้ำเสียที่โรงกำจัดน้ำเสียของ รร.จปร. ซึ่งเป็นระบบบำบัดแบบตะกอนเร่งคลองวนเวียน (oxidation ditch) นนร.ได้ดูขั้นตอนตั้งแต่น้ำเสียเข้าสู่ระบบ ซึ่งเริ่มต้นจากโรงสูบน้ำ สูบน้ำเข้าสู่ถังเติมอากาศ หลังจากเติมอากาศแล้ว น้ำเสียก็จะไหลเข้าไปในถังตกตะกอน และบายพาส ออกไปเติมคลอรีนก่อนที่จะปล่อยลงสู่ แหล่งน้ำธรรมชาติ นนร. ได้เห็นถึงกระบวนการและวิธีการกำจัดน้ำเสีย ที่ นนร. ได้เรียนในชั้นเรียน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นนร. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตการทำงานต่อไป

วิชา เทคโนโลยีพื้นฐาน TS3101 และ TS3101E ทำการสอนให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 3 โดย นำ นนร. ศึกษากระบวนการการบำบัดน้ำเสีย โดยได้ดูงานระบบการบำบัดน้ำเสียที่โรงกำจัดน้ำเสียของ รร.จปร. ซึ่งเป็นระบบบำบัดแบบตะกอนเร่งคลองวนเวียน (oxidation ditch) นนร.ได้ดูขั้นตอนตั้งแต่น้ำเสียเข้าสู่ระบบ ซึ่งเริ่มต้นจากโรงสูบน้ำ สูบน้ำเข้าสู่ถังเติมอากาศ หลังจากเติมอากาศแล้ว น้ำเสียก็จะไหลเข้าไปในถังตกตะกอน และบายพาส ออกไปเติมคลอรีนก่อนที่จะปล่อยลงสู่ แหล่งน้ำธรรมชาติ นนร. ได้เห็นถึงกระบวนการและวิธีการกำจัดน้ำเสีย ที่ นนร. ได้เรียนในชั้นเรียน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นนร. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตการทำงานต่อไป

โรงบำบัด3

โรงบำบัด3