การปัจฉิมนิเทศ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปัจฉิมนิเทศ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กองวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยอด นนร. ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๗ นาย

ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๔๗ นาย