บทความและงานวิจัย

การพัฒนาเสบียงข้าวไรซ์เบอร์รี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมโภชนาการสำหรับใช้เป็นเสบียงรบประจำบุคคล พันตรี ดร. ปัญญวุฒิ จันทร์ถนอมสุข

การพัฒนากระบวนการผลิต “ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป” เพื่อใช้เป็นเสบียงรบประจำบุคคล พันตรี ดร.ปัญญวุฒิ จันทร์ถนอมสุข