30 ต.ค. 66 นนร. ชั้นปีที่ 2-3 ทัศนศึกษาดูงาน หนุมานวินฟาร์ม จว.ช.ย.