การพัฒนาเสบียงข้าวไรซ์เบอร์รี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมโภชนาการสำหรับใช้เป็นเสบียงรบประจำบุคคล พันตรี ดร. ปัญญวุฒิ จันทร์ถนอมสุข